Release of Alpakka Kafka v2.1.1

Dear Hakkers,

:rocket: We鈥檙e pleased to announce the PATCH release of Alpakka Kafka: Release Alpakka Kafka 2.1.1 路 akka/alpakka-kafka 路 GitHub

Cheers,